Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop videos from automatically starting (autoplay)?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I stop videos from automatically starting (autoplay)? On all sites for a metered connection or not.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look at these prefs on the the about:config page to see what settings work for you to block autoplay.

  • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;2:Prompt;5:blockAll]
  • media.autoplay.blocking_policy = 2
  • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
  • media.autoplay.block-event.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.