Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

told to delete some tabs then try to reboot: I exited by selecting close and find i have lost all tabs. How can i recover tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

told to delete some tabs then try to reboot: I exited by selecting close and find i have lost all tabs. How can i recover tabs

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check the History menu for "Restore Previous Session". Then also check for Recently Closed Windows. (You can tap the Alt key or F10 to show the menu bar if you normally keep it hidden.)

Hope those are there, but it's hard to remember the full details of Firefox 52.