Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Crashes on Launch

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zalexander333

more options

I am running Ubuntu 20.04.2 LTS. I wasn't having any issues with Firefox until it crashed unexpectedly and showed the Mozilla Crash Reporter. Now I can't launch Firefox and only receive the Crash Reporter. I have tried uninstalling and reinstalling Firefox from the command line. If I attempt to uninstall Firefox from the Ubuntu Software GUI, I get an error that it can not be uninstalled because of unmet dependencies (although it doesn't list any missing dependencies). I have submitted a crash report with Crash ID: bp-fe22d740-064d-4990-a5ee-13c080210227.

Thank you for any help you may be able to offer.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is a problem with the color profile of your display monitor that is either too large or incompatible with Firefox.

  • Firefox 86.0 Crash Report [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma ]

This issue has been fixed in Firefox 87 Beta.

  • Bug 1694670 - Linux startup crash in [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)


Hữu ích?

more options

Thank you! I installed 87 Beta and I'm up and running again

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.