Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync not working correctly?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi all - having an issue with Firefox sync...

I have a Windows desktop, a Linux desktop, two Linux laptops and an Android phone...all running Firefox and signed into the same Firefox account.

I've got them all set to sync bookmarks, but I've noticed that I'll often add a bookmark, organize it into a folder on one machine and then it will either never sync onto my other machines, or it will simply sync into the Bookmarks Menu rather than into whatever folder I had organized it into on all my other machines...

Is there a way to get it working properly on all my machines?

Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.