Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with two-sided printing

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

With "print on both sides" checked, the "backside" of each page is printed inverted top to bottom. I believe this began after the latest update. I'd like to revert to the old, more conventional, and (for me, at least) easier-to-use older system.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Yes, known issue in Version 85. Seems to be fixed in 86.

Hữu ích?

more options

That is an issue with print*duplex prefs that have been set to 2 instead of 1 on the about:config page. You can try switching the short-/long-edge binding manually:

0 => print single-sided
1 => print double-sided, with long-edge (portrait mode left-right)
2 => print double-sided, with short-edge

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.