Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HTTP Error 400. The size of the request headers is too long.

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 14689 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Michael

more options

- This is the error I get when trying to open up some MSN windows in a new Firefox tab. Any suggestions to prevent this error?

- This is the error I get when trying to open up some MSN windows in a new Firefox tab. Any suggestions to prevent this error?

Giải pháp được chọn

This issues is usually caused by a corrupted cookie that is too long.

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

 • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This issues is usually caused by a corrupted cookie that is too long.

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

 • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

Removing the MSN cookies and restarting Firefox fixed it! Thank you Mozilla support!

Được chỉnh sửa bởi Michael vào