Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does a New Folder in Bookmarks create a subfolder instead of top-level folder?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

I cannot seem to control where a new bookmark folder goes. Each time I do this, it creates a subfolder inside another folder. I have to remember which folder it went into, then go into Show All Bookmarks and manually drag my new folder out so it's in the main Bookmarks Menu list.

It's only a slight inconvenience but annoying nonetheless. Even if I make sure that "Bookmarks Menu" is selected, it will still put my new folder inside another folder.

Is there a way to prevent this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That doesn't happen here. Is it a new issue? Does it happen in safe mode? [Firefox issues using Safe Mode ]

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.