Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pop up notification

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user3585702

more options

On some sites i need for my work, i get some pop ups saying, are you sure you want to continue with this action? I accidentaly clicked on never show this message again. Now I cannot do things on these sites anymore because the are you sure pop up doesnt show up anymore. Is there somewhere I can reset this? Couldn't find it in the settings. Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Dear jorian,

Pop-up blocker settings

To access the pop-up blocker settings:

  1. Select the {menu Privacy & Security} panel.
  • Under the Permissions section, uncheck the box next to Block pop-up windows to disable the pop-up blocker altogether.
  • A click on {button Exceptions…} opens a dialog box with a list of sites that you want to allow to display pop-ups.
  • The dialog box offers you the following choices:
    Allowed Websites Pop-ups
Allow: Click this to add a website to the exceptions list.
Remove Website: Click this to remove a website from the exceptions list.
Remove All Websites: Click this to remove all of the websites in the exceptions list.

Note: Blocking pop-ups may not always work and may interfere with some websites. For more information, see the What are Pop-ups? section above.

try to delete the sites where you clicked wrong

I hope I have been helpful

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.