Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Over the last few days my "Find in Page" function has stopped working.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Over the last few days my "Find in Page" function has stopped working. If I type Ctrl-F the window opens in the status bar. I can type one letter that highlights some - but not all - instances of that letter on the page. As soon as I type a second letter the field goes pink.

Is it possible this is something easy to fix without having to completely reload Firefox?

Yes, it's a very old version of Firefox. But it's worked perfectly until now.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.