Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to play video game and firefox said "problem loading page secure connection failed" and "The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified".

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how can i make that video game work????

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

No problems here with the Roblox website.

What security software do you have? See:


Are you possibly using a VPN or proxy ?

You can check the connection settings.

  • Options/Preferences -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

Hữu ích?

more options

it didn't work :{ but its okay im a just gonna play another games :{

Hữu ích?

more options

Hi, you didn't confirm whether you are using a proxy of VPN or possibly security software that intercepts the connection as that is a possibly (likely) a cause of the PR_END_OF_FILE_ERROR.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.