Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autocomplete suggestion doesn't work when I'm signing in into Firefox Account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I face with this every time when trying to sign in into Firefox Account. It doesn't matter what OS I'm using. I've tried Linux (Linux Mint, Ubuntu, Fedora, Manjaro, Solus Budgie, KDE Plasma) and Windows 10 (Pro, Pro N). I don't know what to do. I want to use Firefox but this small problem destroy all good that this browser can give me.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.