Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full Size has replaced Picture-in-Picture

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WA

more options

I welcomed the Picture-in-Picture feature to the Mac, which allowed me to watch YouTube videos while performing other tasks.

Recently when I have clicked on the Picture-in-Picture icon, the view does the exact opposite of what I want to occur. I want a small window that I can move around and resize. Instead, the video goes Full Screen.

I've tried right-clicking on the icon and on the video, double-right-clicking, looking through Firefox settings, updating to the latest version, etc. -- but stiill don't know how to recover the Picture-in-Picture feature. How do I get that back? Thank you.

Giải pháp được chọn

I just found the solution my own problem! I'm posting this here in case others have the same question.

What I percevied as "Full-Screen" was really just "Very Big Picture-in-Picture". When I went to the edge of the video window, I was able to shrink the size of this window as well as move it around in the usual way. Furthermore, the size and location of the video window is retained across videos (I haven't yet tested if it is retained across browser sessions).

Duhr.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I just found the solution my own problem! I'm posting this here in case others have the same question.

What I percevied as "Full-Screen" was really just "Very Big Picture-in-Picture". When I went to the edge of the video window, I was able to shrink the size of this window as well as move it around in the usual way. Furthermore, the size and location of the video window is retained across videos (I haven't yet tested if it is retained across browser sessions).

Duhr.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.