Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic upgrade disabled firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Has anyone had a problem with an automatic upgrade disabling Firefox in Win 8.1? I used system restore to resolve this problem but, you know that it will automatically download and reinstall the same upgrade. When it does the same thing will happen. Any ideas?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.