Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pid and tab

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi moijdik

more options

hi i see that i have a tab that uploads and i know its PID (via the task manager) I want to close him, but i don't know which tab it is, is it possible? Is there a way to suggest an option that shows the CPU and up/down usage when the mouse stays over a tab? or is there a soft or plugin to do that? thx

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The internal about:processes page shows the mapping between tabs and processes (as well as shared browser processes other than content processes).

Hữu ích?

more options

thx ok i see the CPU usage, it would be interessing to add the broadband i have installed the auto tab discard, the upstream has stopped, i can localize it in the unpinned tab, i will find it!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.