Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still can't block autoplay

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 8 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi davisp49

more options

I have changed the settings in about:config, and also with options in the tools menu on Firefox, and I am still having problems, specifically with Fox News, but also other sites that allow a video to automatically play and blast audio. It is very disconcerting that there doesn't seem to be a way to stop this from happening. Can you help? I am using Firefox 86.

Giải pháp được chọn

What settings in about:config did you modify ?

You can look at these prefs on the the about:config page to see what settings work for you to block autoplay.

 • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;2:Prompt;5:blockAll]
 • media.autoplay.blocking_policy = 2
 • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
 • media.autoplay.block-event.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

What settings in about:config did you modify ?

You can look at these prefs on the the about:config page to see what settings work for you to block autoplay.

 • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;2:Prompt;5:blockAll]
 • media.autoplay.blocking_policy = 2
 • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
 • media.autoplay.block-event.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Hữu ích?

more options

Thank you so much! I changed the default from a 1 to a 5 and changed the policy to 2. I had changed them before, based on what I had read on the internet. It seems now to have worked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.