Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ECC773

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ecc773

more options

I have configurated my printers by system but the new update when I want to print uses another configuration that produces problems to me and for each sheet I have to change it. How can change the default printer configuration of firefox and not being changing tu use windows comfiguration for each work? Is very bad and makes me ungry that another person in a configuration changes that I need whothout advise or tu his preferences that complicaters my life

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Which settings, specifically, are you having to change each time you print?

Hữu ích?

more options

I must use 1 sheet per side, paper origin multipurpose tray, normal paper and a4 size of paper, when appears the screen for print automatically change paper origin to another paper tray, letter paper size, another paper type and several pajes per side. I must change each time it appear. The configurartion that change is the configuration of factory, not that I have configurated in windows setup

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.