Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secure Connection Failed

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jokool13

more options

Hi. I keep getting this message Secure Connection Failed The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.

   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

for several pages I try to open recently on my laptop. I can open them on my phone. On of these pages was open an the tab was accidentally closed (cat) and now I cannot get past this message, except on my phone. I need to be able to open them on my laptop. 

Can anyone help? I have already contacted one site in particular who said there were no problems on their end.

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

Hi jokool13, does the error page give a code like SEC_ERROR_BLAH_BLAH? Those can be helpful for researching similar threads.

Hữu ích?

more options

This is the whole message. There is not a code or reason:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.pamperedchef.com.

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Hữu ích?

more options

FredMcD I have already looked at those, but thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.