Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Icon on Desktop

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3294 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mcianfarani

more options

My Firefox icon disappeared from my Desktop

My Firefox icon disappeared from my Desktop

Giải pháp được chọn

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86)

Right click on Firefox.exe and select Create Shortcut. Now move the shortcut to the desktop.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86)

Right click on Firefox.exe and select Create Shortcut. Now move the shortcut to the desktop.