Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GOOGLE DRIVE DOWNLOAD ISSUE

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

We can't download a file from GOOGLE DRIVE on Firefox and Firefox Nightly but we can download on GOOGLE CHROME. PLEASE SOLVE THIS PROBLEM ! ! ! Our firefox version is 87 and 88(Latest now). Also SOME EXTENSIONS are seeing LAGly.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm able to download from GD in Nightly. Please provide a better screenshot showing the full browser. see my screenshot Can you try in safe mode?

Firefox safe mode:

Click the menu button menu , click Help and select Restart with Add-ons Disabled…. Firefox will start up with the Firefox Safe Mode dialog.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.