Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing the main email Account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Change the email address of my primary account without losing any of the current configuration (profile) based on the secondary email address. Switch the two? Mac OSX 10.11.6-Firefox 78.8.0esr (64 bits)+ different iOS on two devices Apple Hoping to join a French Volunteer or advisor because I have been looking in vain for an answer for more than two months. I am writing here from my secondary account (therefore from the secondary email address) I'm ready to give my phone number. +(33) 6… https://privacyportal.onetrust.com/ui/#/session Already contacted in vain. Thanks. Alain L

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.