Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enhanced Tracking Protection with Facebook and Multi-account containers

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I wanted to ask whether I can still use Enhanced Tracking Protection while still using Facebook Container and Multi-Account Containers. It looks like the option is not showing up in the preferences. Does use of ETF undermine using the other two? Which one is better to use? I don't want to lose the function of Facebook Container to block Facebook trackers from all the websites, but I also want other websites to be kept in separate containers as well.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.