Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keyboard and mouse input delays with Firefox on Wayland

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I tried Firefox 86.0 on ArchLinux with a KDE Plasma (Wayland) session. All Qt and GTK applications function normally. Firefox does not crash, but there is a noticable delay while typing or interacting with the mouse. It seems the input is received but it is not rendered on the screen.

I used the profiler and uploaded a profiler session to help you investigate the problem.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.