Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Submit Feedback Button redirects to the end-of-survey-landingpage

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi emanuel.smile

more options

Hi there. I have a feature that I would like to see on Firefox (Pinch zoom on touch displays in the Firefox PDF reader).

So what I did I searched for the best possible way to submit my feedback. I belive to have found it under Help -> Submit feedback. But upon clicking this button, I get immediately redirected to this page:

https://qsurvey.mozilla.com/s3/Give-feedback-landing-page

which undoubtly seems like a redirect error.

Tried this Link on my Firefox (with addons), Firefox private and Edge, always the same result.

Happy to hear some suggestions!

Giải pháp được chọn

Okay it seems this is a duplicate of this question:

https://support.mozilla.org/de/questions/1319513

Nevertheless, it would be nice if this would be stated directly on the page that gets shown upon clicking the Submit Feedback button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Okay it seems this is a duplicate of this question:

https://support.mozilla.org/de/questions/1319513

Nevertheless, it would be nice if this would be stated directly on the page that gets shown upon clicking the Submit Feedback button.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.