Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Server not found

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I am just not able to access sites related to CFA Institute, rest I am able to do. If I try to browse any of the site related to that, I am getting: 'Server Not Found", as window heading and below the description looks like this:

Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at cfasocietyindia.org.

If that address is correct, here are three other things you can try:

   Try again later.
   Check your network connection.
   If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

I have tried every possible outcome, but not able to solve this. Hence if anyone can help on this, that would be great. Attaching a screenshot for a better refrence

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.