Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i stop links from opening new windows

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AW.jurkowski

more options

Hi, Whenever i click a link it immediately opens in new windows how do i stop this from happening please i need your help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is that not what is supposed to happen? Or did you want it to open in a new tab?


Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Under Tabs, turn on Open links in tabs instead of new windows

Hữu ích?

more options

You have to enter tools [three horizontal lines] -> option -> general -> cards and you have to mark what I showed on screenshot [attachment] Have nice day :D

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.