Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Creating a custom search bar to add keywords automatically

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi there, i wonder if we can create a custom search bar only to add "keyword" (with quotation marks) before searched terms?

I am using address bar to search on google. Regular search result is coming like this:

https://www.google.com/search?client=firefox&q=question

what i want is:

https://www.google.com/search?client=firefox&q="pre-defined+keyword"+question so pre-defined keyword will added automatically to the search

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can use a keyword search and create a bookmark with a keyword (e.g. 'g' or 'gp') set that has this term as a prefix.

  • https://www.google.com/search?client=firefox&q="pre-defined+keyword"+%s

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thank you for your answer cor-el, i beleive it's not what i need. I don't want to rewrite anything while searching this. Thats why i think i need a seperate search bar.

Hữu ích?

more options

To use this keyword, you type the keyword in the location bar and append a space and your search term(s). The keyword is replaced by the text you have in the location field of the bookmark and '%s' is replaced by the terms you have appended after the keyword, so you do not rewrite anything.

Hữu ích?

more options

If you want a search engine that appears in the row of icons (or can be made the default) instead of a bookmark, there is an add-on you could consider using to define your own:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/add-custom-search-engine/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.