On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IDM no longer captures video links. Please help.

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

IDM no longer captures video links. Please help.

IDM no longer captures video links. Please help.

Giải pháp được chọn

When you have problems using an add-on, you should contact their support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

When you have problems using an add-on, you should contact their support.

more options

el capturador de pantalla ha desaparecido

more options

Miguel Angel said

el capturador de pantalla ha desaparecido

Translation: the screen grabber has disappeared

The icon only shows in the right-click menu when there is a clip is detected.

El icono solo se muestra en el menú contextual cuando se detecta un clip.