Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IDM no longer captures video links. Please help.

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 280 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

IDM no longer captures video links. Please help.

Giải pháp được chọn

When you have problems using an add-on, you should contact their support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

When you have problems using an add-on, you should contact their support.

more options

el capturador de pantalla ha desaparecido

more options

Miguel Angel said

el capturador de pantalla ha desaparecido

Translation: the screen grabber has disappeared

The icon only shows in the right-click menu when there is a clip is detected.

El icono solo se muestra en el menú contextual cuando se detecta un clip.