Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

POST requests between containers

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TheCultLeader666

more options

Is there some way to pass POST data when navigating between containers? As someone who uses searX as their search engine, which uses POST requests to perform searches, it is very inconvenient that I cannot make searches when the site that I'm searching from is in one container and the search engine I'm using is set to open in a different container, as the data containing my search request does not actually get passed.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm not very familiar with using containers, but I do have a general question:

Are you searching from Firefox's address bar/search bar, or using the selected text search on the right-click context menu?

Hữu ích?

more options

To answer your question I’m using the address bar. I think what is happening is the browser is navigating to my search results in the one container, but then it tries to reopen it in the container it’s set to, and only passes the url when reopening.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.