Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

updates

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

OK, I've selected automatic updates for Firefox. MacBook Air. So, I need to restart in order for the update to INSTALL. I can't just close and re-open Firefox to get the update. After I restarted, Youtube would not play. AGAIN. This happens with EVERY update. So, following instructions from an entry on the web, I erased my history. OK, now Youtube plays. But I notice I've lost my bookmarks in the process. I've mentioned this before. What's the secret to getting you experts to pay attention to this annoying, recurring thing? I would not have lost my bookmarks if I did not have to erase my history. Why can't updates be provided that will allow me to play youtube and KEEP my bookmarks--- like on every other day??? Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.