Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

getting started..Ihave no devices to synk...won't let me proceed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

getting started/computer idiot/I have no 2nd device to sync...won't let me proceed

getting started/computer idiot/I have no 2nd device to sync...won't let me proceed

Giải pháp được chọn

Setting up Sync is completely optional. Feel free to ignore the suggestion, click in the address bar, and browse freely.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Setting up Sync is completely optional. Feel free to ignore the suggestion, click in the address bar, and browse freely.

more options

Yes, Sync is optional. You can close the tab once you have created the Sync account if you do not want or can't add a mobile device. Note that Sync isn't meant to be used as a backup and with only one device usefulness is limited.