Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sharing non-active tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
more options

Over the past couple days, when I try to share a page from Firefox for Android, it shares the url for a tab behind the active tab. How do I report bugs? This is the version I'm running: 86.1.0-rc.1 (Build #2015793707) AC: 72.0.14, 6f01353c9 GV: 86.0-20210215141125 AS: 67.2.0

Over the past couple days, when I try to share a page from Firefox for Android, it shares the url for a tab behind the active tab. How do I report bugs? This is the version I'm running: 86.1.0-rc.1 (Build #2015793707) AC: 72.0.14, 6f01353c9 GV: 86.0-20210215141125 AS: 67.2.0