Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just saved a credit card number by mistake how do I retrieve it and delete it?

more options

Just saved a credit card number by mistake how do I retrieve it and delete it?

Just saved a credit card number by mistake how do I retrieve it and delete it?

Giải pháp được chọn

There should be a button to delete saved credit cards on the Options page:

  • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
  • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
  • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
  • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the left column, click Privacy & Security

On the right side, scroll down to the Form & Autofill section. Can you find the button there and, if so, does it work?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

There should be a button to delete saved credit cards on the Options page:

  • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
  • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
  • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
  • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the left column, click Privacy & Security

On the right side, scroll down to the Form & Autofill section. Can you find the button there and, if so, does it work?