Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Second Window with same URL is going to background

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maxmobil

more options

behavior since 86.0 64Bit My website chat opens a second Firefox Window on PM Chat. When sending a message in PM Window the PM Window is going to Background if the same URL is shown in the Main Window. In case the Main Window shows another URL the second Window stays in Foreground. Greets Martin

behavior since 86.0 64Bit My website chat opens a second Firefox Window on PM Chat. When sending a message in PM Window the PM Window is going to Background if the same URL is shown in the Main Window. In case the Main Window shows another URL the second Window stays in Foreground. Greets Martin

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Martin, I'm not sure I understand the full picture. Is this it:

You have window #1 and click a link or button that opens a URL in a new window #2. Window #2 has focus, and window #1 is in the background.

You switch to window #1 without closing window #2. Window #2 is in the background, window #1 has focus.

In window #1 you click a link or button that sends a URL to window #2:

  • If it is the same URL as before, then window #2 is not brought into focus
  • If it is a different URL, then window #2 is brought into focus

Is that what you see?

more options

[quote]You have window #1 and click a link or button that opens a URL in a new window #2. Window #2 has focus, and window #1 is in the background./quote Window 2 sends Data onklick (Answer on PM Chat), Window 2 goes to background. Window 1 is in focus.

If Window 1 it is the same URL as Windows 2, then window #2 is going to Background
If Window 1 it is a different URL, then window #2 stays in focus
more options

Hmm, okay. When window #2 sends data, sometimes the URL of that window changes to the URL of the original opening window, and in that case, the window goes into the background? I don't understand what is happening there, so I'm not sure how to re-create the problem in a simple way. Is there is a demo site for the Chat product?

more options

Not a demo: https://www.auto-treff.com/chat/ Create a account an write PM to Martin (me) or Florian (he knows the Problem) also tested in safe mode. Thx a lot. regards Martin