Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hidden password.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is a hidden password for imdb.com which is over 1000 digits. I am unable to delete it as I can't find it anywhere! I can't export my passwords to Bitwarden because the password is too long.

Giải pháp được chọn

If Bitwarden complains about it then it must be present in logins.json and Firefox might skip this entry if it is corrupted.

You can temporarily set signon.debug = true and check the Browser Console for possible login related messages after you start Firefox and open about:logins (Lockwise).

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Do not forget to reset signon.debug to false after you are done testing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Did you create that password? Have you tried opening the Password Manager any copy it?


Password:Recovery:Restore:Export https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (Win) PasswordFox v1.58 - Extract the usernames/passwords stored in Firefox Copyright (c) 2008 - 2017 Nir Sofer

Note: Some anti-virus show false positive. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Easily export your passwords from Firefox. https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter

Export your passwords from Firefox in a portable CSV or JSON format. It works on Windows, macOS, and Linux. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 Tools to Decrypt and Recover Passwords Saved in Firefox • Raymond CC https://www.raymond.cc/blog/how-to-find-hidden-passwords-in-firefox/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If you don't find a third party script or program you can trust, you can run a script in Firefox's Browser Console to spit out the list in CSV or JSON format. For example:

JSON file: https://support.mozilla.org/questions/1258644

CSV: https://support.mozilla.org/questions/1253828 (copy/paste from console)


chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xul

chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xhtml

Hữu ích?

more options

I'm not sure where the password came from. I log in using a different password for my imdb account which is the only one that shows up in password manager. When I log in, firefox asks if I want to save/update password but it is the long password in the box and not the one I logged in with. I've tried saving, not saving, updating etc., nothing works. Does that make sense?

Hữu ích?

more options

Some websites modify the password field when you submit the login form after they have copied the password to a hidden field to prevent browsers from storing the password. In such a case you can edit the password in Lockwise and create a login block exception to prevent updating this password.

Hữu ích?

more options

The password doesn't appear in lockwise.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If Bitwarden complains about it then it must be present in logins.json and Firefox might skip this entry if it is corrupted.

You can temporarily set signon.debug = true and check the Browser Console for possible login related messages after you start Firefox and open about:logins (Lockwise).

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Do not forget to reset signon.debug to false after you are done testing.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.