Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to unblock WebGL

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6463 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi timmyh13

more options

When I log into a certain .gov website it can't load some information due to blocked WebGL settings. How do I access that information?

When I log into a certain .gov website it can't load some information due to blocked WebGL settings. How do I access that information?

Giải pháp được chọn

OK, I missed your troubleshooting information.

webgl1Renderer: WebGL is currently disabled.
webgl1Version: -
webgl1DriverExtensions: -
webgl1Extensions: -
webgl1WSIInfo: -
webgl2Renderer: WebGL is currently disabled.
webgl2Version: -
webgl2DriverExtensions: -
webgl2Extensions: -
webgl2WSIInfo: -

You can check webgl.disabled on the about:config page and make sure it is set to false.

  • webgl.disabled = false

You can also possibly force WebGL by setting this pref to true.

  • webgl.force-enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can check the Web Console for WebGL related messages.

You can check the Graphics section on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to see if there are issues reported about WebGL.

more options

Giải pháp được chọn

OK, I missed your troubleshooting information.

webgl1Renderer: WebGL is currently disabled.
webgl1Version: -
webgl1DriverExtensions: -
webgl1Extensions: -
webgl1WSIInfo: -
webgl2Renderer: WebGL is currently disabled.
webgl2Version: -
webgl2DriverExtensions: -
webgl2Extensions: -
webgl2WSIInfo: -

You can check webgl.disabled on the about:config page and make sure it is set to false.

  • webgl.disabled = false

You can also possibly force WebGL by setting this pref to true.

  • webgl.force-enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

more options

Cor-el, Thank you very much. I know how to enable and disable at will, now I can get the info I need then disable WebGL again. Very useful!!! Timmy