Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to clean urlbar? (from extension)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I want to create extension which will clear the urlbar after visiting some sites (for personal use). I predicted to use Window.location API, and write blank string, but it's read-only. What API's i should use for it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Add-on questions should be posted in the add-ons forum; https://discourse.mozilla-community.org/c/add-ons

Hữu ích?

more options

Firefox has extension APIs to clear history; I'm sure there already are extensions to clear history by site, or for various periods of time. However, the autofill feature (the feature that suggests top level site addresses directly in the address bar) might not be so easy to clear, so in general, it is better to use a private window for sites you don't want in your history.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.