Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issue with tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When i click on a link the window opens as a new tab. In the past when I clicked on anothe link the tab would update and come to the forefront. However that is no longer happening. Any suggestions? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the pattern that the first link opens a new tab, and each subsequent link re-uses the same tab? There is a bug in Firefox 85 related to that scenario that will be fixed in Firefox 86. It is described in this thread:

https://support.mozilla.org/questions/1324139

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.