Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync and pair QR codes cut off at the bottom, can't scan them with phone on Linux

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi markreaves1984

more options

I am using the latest MX Linux Distro and Firefox 85. I am trying to setup sync with my phone so I can access all my bookmarks and such on my phone. It pops up with a QR code to scan in the Firefox on the phone but it would never scan. After a closer look at the QR code, it is cut off at the bottom and there seems to be nothing I can do to get around that. Endless searches make it out that I am the only one having this problem.

I don't know if this is a bug in Firefox, a bug in the interface, a bug somewhere else, or what. I just want to make it work. Thank you.

I am using the latest MX Linux Distro and Firefox 85. I am trying to setup sync with my phone so I can access all my bookmarks and such on my phone. It pops up with a QR code to scan in the Firefox on the phone but it would never scan. After a closer look at the QR code, it is cut off at the bottom and there seems to be nothing I can do to get around that. Endless searches make it out that I am the only one having this problem. I don't know if this is a bug in Firefox, a bug in the interface, a bug somewhere else, or what. I just want to make it work. Thank you.

Giải pháp được chọn

I found a solution to this, oddly enough, changing font size fixed it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found a solution to this, oddly enough, changing font size fixed it.