Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

home page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Archit

more options

For some reason everytime I start firefox now. My home page pops up like its suposed to but I get this stupid advertisement from firefox trying to get me to install firefox monitor on a seperate tab over my homepage I just want my home page tab to open and nothing else when I open fire fox. I dont need any other suggestions or help from firefox every morning..

[Profanity removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello djjacob76,

You might find these links helpfull: https://smallbusiness.chron.com/remove-unwanted-ads-firefox-66253.html

To better understand your problem, i would also really appreciate if you can share a screenshot of it.

Thank You

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.