Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Running Firefox on read-only file system

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rashmi.sunshinegrl

more options

I'm trying to run Firefox on headless mode through Selenium in AWS Lambda. Since Lambda marks the root file system as read-only except /tmp/. I pointed the geckodriver to write the logs to /tmp but still Firefox is not starting up and it's failing with the following error.

Any guidance on how to get it working?

firefox_driver = webdriver.Firefox(firefox_profile=ff_profile, firefox_binary='/opt/firefox/firefox', options=firefox_options, service_log_path='/tmp/geckodriver.log')

 File "/var/lang/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/firefox/webdriver.py", line 170, in __init__
   RemoteWebDriver.__init__(
 File "/var/lang/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 157, in __init__
   self.start_session(capabilities, browser_profile)
 File "/var/lang/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 252, in start_session
   response = self.execute(Command.NEW_SESSION, parameters)
 File "/var/lang/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/remote/webdriver.py", line 321, in execute
   self.error_handler.check_response(response)
 File "/var/lang/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/remote/errorhandler.py", line 242, in check_response
   raise exception_class(message, screen, stacktrace)

Giải pháp được chọn

By setting HOME=/tmp I'm able to circumvent this problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

By setting HOME=/tmp I'm able to circumvent this problem.

Hữu ích?

more options

Hi Prakash, What were the other firefox options you used? I tried setting the HOME variable and the error still reoccured!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.