Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing not easy

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

Printing content of a web page doesn't work since 2 or 3 months : it seems that printing is going to work, but the expression "printing has been stopped" appears and nothing works( no printing). Others files or texts no web are printed... Is version Firefox 82 concerned by that default ? Thanks of your help Patrick

Printing content of a web page doesn't work since 2 or 3 months : it seems that printing is going to work, but the expression "printing has been stopped" appears and nothing works( no printing). Others files or texts no web are printed... Is version Firefox 82 concerned by that default ? Thanks of your help Patrick

Giải pháp được chọn

Can you create an account at https://bugzilla.mozilla.org/ and report the issue there for the developers to investigate (make sure you have "printing" in the title of the bug report)? This forum provides help on using Firefox, but for help with things that are actually broken you need to report it to the developers over there. Thank you, and sorry for the inconvenience.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Can you create an account at https://bugzilla.mozilla.org/ and report the issue there for the developers to investigate (make sure you have "printing" in the title of the bug report)? This forum provides help on using Firefox, but for help with things that are actually broken you need to report it to the developers over there. Thank you, and sorry for the inconvenience.