Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Better Web With Scroll

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

Last year, I signed up to FF Better Web With Scroll using my FF credentials. Tried to sign in on Mac desktop today (using FF desktop browser). It asks me to enter my email address to get a sign-in code. No email received. Tried twice. My mailbox & mail account work just fine. Using correct address. Double-checked. Any ideas?