Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Drag and drop URL to bookmark bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

I used to be able to grab a URL at the lock link and drag it to the bookmark bar and then place it anywhere in the bar. But now a bookmark is automatically dropped at the end of the bookmark bar (which in my cases is well beyond the screen bar).

I used to be able to grab a URL at the lock link and drag it to the bookmark bar and then place it anywhere in the bar. But now a bookmark is automatically dropped at the end of the bookmark bar (which in my cases is well beyond the screen bar).