Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unknown entry in web history while laptop was off

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hey guys, in my website history I found a link for a website that I didnt visit and also it happened while I was away. No one has access to my laptop.

Is it possible thats a mistake? Or that while my laptop was in sleep mode he somehow went there? But I didnt have internet connection then.

It was microsoft support website https://support.microsoft.com/en-us/office/examples-of-office-product-keys-7d48285b-20e8-4b9b-91ad-216e34163bad?wt.mc_id=enterpk2016&ui=en-us&rs=en-us&ad=us

Any ideas what it could have been?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This could be something about Windows. You can also post your question here: https://support.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.