Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable search if resolve failed

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi namjos

more options

Hi,

With recents versions of Firefox (I cant' tell which), when you type an adress and resolve of this adress failed, firefox is running a search with this adress as parameter. I want to disable this feature, as this can be a security problem when typing internal servers private urls. You have to put "http(s)://" to disable the feature I've separated main adress and search input, disabled autocompletion, but the main adress is still making searchs.

Regards

Giải pháp được chọn

You can set keyword.enabled = false on the about:config page to disable searching via the location bar.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You can set keyword.enabled = false on the about:config page to disable searching via the location bar.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

Thanks :)

Hữu ích?

more options

I notice that you are behind on Firefox updates and still use an outdated Firefox 83 version with disclosed security vulnerabilities.

Any specific reason why you aren't using the current release (85.0.2)?

Hữu ích?

more options

It's my work office firefox, mozilla update website is blocked by firewall and it's a mess to upgrade it ;) I will do it manually

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.