Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ZOOM links not working properly

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
more options

So when i go to click on zoom links in firefox, it opens the webclient of zoom (website that says join meeting and or download here if prompt is not shown) and opens the zoom app. BUT that is it, it does not actually join the meeting on the zoom app i have to manually prompt the download now link, or copy and paste the link into the zoom join option. Why cant I just click the zoom link and have it automatically join the meeting without needing to prompt the download option or manually having to enter the zoom meeting id?