Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to open a specific site

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rishabh

more options

This is a portal which my college uses for assignments and deadlines but I am not able to open it on my desktop. I have tried reinstalling Firefox but it didn't help. No other site has this problem in Firefox. This site opens normally in Google Chrome and Falkon. I have attached a screenshot of the error message. Thank you.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I found the problem. Firefox always opened the site in HTTPS Mode and disabling that opened the website correctly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

in Google Chrome I get the same error message as in Firefox. so maybe something wrong / insecure with the site? do you have a "good" screenshot including adress etc. ?

Hữu ích?

more options

Hey I have attached the screenshots of Chrome and Falkon. I have sort of figured the thing. The site opens with HTTP mode and shows error with HTTPS mode. But I am not able to open the site in Firefox as Firefox automatically converts the http in URL to https, so maybe can you tell me how to open the same with only http. Thank you.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I found the problem. Firefox always opened the site in HTTPS Mode and disabling that opened the website correctly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.