Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing portrait and landscape

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 132 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

When trying to print my portrait and landscape options are switched and the page is cut off when printing portrait. Can someone help me fix this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you open the page `about:config` type in `print.tab_modal.enabled`, and switch that to `true`, does the problem still happen?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you open the page `about:config` type in `print.tab_modal.enabled`, and switch that to `true`, does the problem still happen?