Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No search engines available and can't add ones even on sites with OpenSearch

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Standard8

more options

My dad did somethink with Avast antivirus(at least he said so) and after that we have no search engine available. If you try to type something in a serch bar you can only open direct links. Default search engine button in the settings does not respond and even following instructions on the site I can't add new search engines. Tried Google, YouTube and DuckDuckGo but to no avail. There is just no option to add new search engine.

P.S. Don't know how to reach russian-speaking support, so screenshots are in russian with some explanations on top.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi karassukira vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, please can you get some data out of Firefox for us?

  • Start up Firefox
  • Click the menu button Fx57Menu, select Web Developer (Веб-разработка) and then Browser Console (Консоль браузера).
  • Either attach a screenshot or copy/paste the output here. Any errors would especially be useful.

Note: I hope those are the right translations for the menu options.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.