Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto fill the 'find in page' (cmd + f) field with selected text in the page

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello,

Please tell me if there is a way (shortcut or extention) to auto fill the 'find in page' field with a shortcut because it´s very boring to have to copy/paste the selected text that i want to search the other occurences in the same page :(

Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

Hmm, I'm on Windows, but selecting text and pressing Ctrl+f does autofill the selection for me, so I would think Command+f would do that for you. Hmm...

Could you check this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste prefill and pause while the list is filtered

(3) If the accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection preference has a value of false, double-click it to flip the value to true

Was that it?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, I'm on Windows, but selecting text and pressing Ctrl+f does autofill the selection for me, so I would think Command+f would do that for you. Hmm...

Could you check this:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste prefill and pause while the list is filtered

(3) If the accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection preference has a value of false, double-click it to flip the value to true

Was that it?

Hữu ích?

more options

Ok that was it ! Thank you :) I forgot to tell you that i was on Firefox MacOS.. Do you know if 'false' is the default value for Mac ? Because i don't remember changing this variable to false...

Hữu ích?

more options

I don't know whether the default is false on the Mac. I vaguely recall that Mac has another common shortcut for Find in Page and that one might work differently.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.